Contact Home

KC De Sterren biedt opvang aan kinderen van 4 maanden tot en met 12 jaar, in een veilig en stimulerend pedagogisch klimaat, waarin ieder kind de ruimte krijgt zich optimaal te ontwikkelen op fysiek, sociaal-emotioneel en intellectueel niveau. Binnen onze opvang neemt natuurbeleving een belangrijke plaats in bij het aanbod van activiteiten, zowel in bos en omgeving als met onze dieren.

 

KC De Sterren heeft als kerntaken:

 

ONTWIKKELINGSSTIMULERING

Het KC heeft de taak om de brede ontwikkeling van alle kinderen te stimuleren. Dit heeft betrekking op zowel de motorische ontwikkeling, maar ook de sociale-emotionele-, cognitieve-, creatieve- en taalontwikkeling.

 

VOLGEN EN SIGNALEREN

Het KC heeft tot taak ieder kind op een systematische , methodische wijze te volgen in zijn/haar ontwikkeling en welbevinden. Daarnaast is er de taak om daar waar nodig zorg te dragen voor gerichte signalering.

 

ONTWIKKELINGSGERICHT

Het KC heeft tot taak ieder kind de ruimte te geven om zich optimaal te ontwikkelen door het stimuleren van een brede ontwikkeling. Hierbij staat centraal “spelen is leren en ontwikkelen”.

 

NATUURBELEVING

Contact met de natuur stimuleert de intellectuele ontwikkeling. Daarnaast worden disposities ontwikkeld zoals exploratiedrang, onafhankelijk denken, het verzamelen van gegevens met behulp van alle zintuigen en flexibel denken.

 

In de groep wordt aan het kind de ruimte geboden om te spelen, te ontwikkelen en te ontmoeten. Er wordt veel zorg besteed aan de manier waarop de kinderen worden opgevangen. Deze zorg is mede gericht op de sfeer in de groep, zodat de kinderen met plezier naar het kindcentrum komen. De basishouding van de pedagogisch medewerkster wordt gekenmerkt door warmte en aandacht voor elk kind, zowel individueel als in de groep.

 

Kindcentrum De Sterren biedt professionele opvang. Het kind kan er binnen een stimulerende en natuurlijke omgeving contact leggen met andere kinderen en samen als groep de natuur ontdekken en beleven en zo ook zichzelf ontdekken.

Onze missie © KC De Sterren